Icon chug bait

מפגשים

רוצים לדעת עוד? ניר מגיע לעיר
ומספר למה החליט להתפקד לליכוד
ולמה חשוב שתתפקדו גם אתם.
רוצים לארח אצלכם מפגש?

Icon hand

אפליקצית המשפיעים

חשוב לכם להשפיע? גם לנו!
הזמינו את חבריכם להתפקד לליכוד
בקלות באתר או דרך האפליקציה!